PRIHLÁSENIE

Evaluation results - Call 2019

MoRe Professionals needed...

Program MoRePRO je Mobilitným a Reintegračným Programom Slovenskej akadémie vied. Vyjadruje snahu SAV prilákať na pôdu svojich organizácií vynikajúcich výskumníkov a poskytnúť im adekvátne podmienky a podporu pri ich vedeckej práci. Je to tiež snaha internacionalizovať sa, podporiť mobilitu ako nedielnu súčasť vedeckej kariéry a v neposlednom rade pomôcť slovenským vedcom pri ich návrate naspäť na Slovensko.

Pre koho je určený? Pre vedcov, ktorí už majú PhD. alebo ekvivalentný titul, pričom nie sú limitovaní vekom ani trvaním pracovných skúseností po získaní PhD. (alebo ekvivalentného) titulu. Môže ísť o zahraničných alebo slovenských vedcov, ktorí aktuálne pôsobia v zahraničí alebo aj na Slovensku a majú záujem prísť do niektorej z organizácií SAV a riešiť tu svoj výskumný projekt. Uchádzači v období minimálne 12 mesiacov pred podaním prihlášky nemôžu byť zamestnancami žiadnej organizácie SAV s výnimkou uchádzačov po dlhodobom pobyte v zahraničí trvajúcom minimálne 3 roky, ktorí boli prijatí do zamestnania maximálne 6 mesiacov pred podaním prihlášky.

Čo môže Program MoRePRO ponúknuť? Program MoRePro ponúka veľkú mieru slobody pri výbere výskumnej témy, ako aj primerané finančné prostriedky na jej riešenie. Pre úspešných uchádzačov ponúka pracovný pobyt až na 4 roky. SAV disponuje kvalitnou infraštruktúrou a má širokú sieť aktívnych domácich i medzinárodných spoluprác. Jej 45 vedeckých organizácií je garanciou možností inter- a multidisciplinárneho prístupu.

Čo Program MoRePro vyžaduje? Kvalitu – na strane uchádzača, predloženého projektu aj na strane spolupráce medzi vedcom a hostiteľskou organizáciou. Schopnosť uchádzača získavať dodatočné finančné zdroje na riešenie projektu, ako aj potenciál pripraviť a podať kompetitívny ERC projekt. Snahu formovať sa ako budúci líder a rozvíjať medzinárodnú spoluprácu.

Prihláška do Programu sa podáva na základe zverejnenej výzvy prostredníctvom online systému, ktorý bude otvorený v polovici augusta 2019. Pred prvým prihlásením do systému je potrebné sa zaregistrovať – registračný formulár je dostupný TU. Vzor prihlášky, štruktúrovaného CV, ako aj ostatné potrebné dokumenty nájdete v sekcii Na stiahnutie.

Ak sa chcete dozvedieť viac, ozvite sa nám – radi zodpovieme vaše otázky.